Toelatingsvoorwaarden tot 1A:

  • Alle leerlingen die houder zijn van het getuigschrift van basisonderwijs.
  • Onder bepaalde voorwaarden zij die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd (niet met vrucht) mits de klassenraad van het 1ste leerjaar A gunstig  adviseert (proeven voor Nederlands en wiskunde), het akkoord van de ouders en een niet-bindend advies van het CLB.

Wat na 1A?

Als je 1A succesvol afrondt (dan behaal je een “A-attest”, zoals dat in het middelbaar heet), kun je verder studeren in 2A (het tweede leerjaar van de eerste graad – A-stroom). Als je in het eerste jaar A-stroom een B-attest haalt, mag je wel over naar het tweede jaar, maar dan binnen het beroepsvoorbereidend leerjaar – indien je dat wenst kan je dan ook je jaar overdoen binnen dezelfde richting. Een C-attest betekent dat je de doelstellingen van het eerste jaar niet voldoende hebt behaald om over te gaan naar een tweede jaar. Op dat moment moet je je jaar overzitten.

OPMERKING: hoewel men pas vanaf het derde jaar spreekt over ASO, TSO en BSO merkt men op dat reeds in het tweede leerjaar een keuze gemaakt kan worden. De afdeling Latijn en Wetenschappen leiden meestal naar ASO of een wetenschappelijk gerichte TSO-richting, de richtingen Sociaal Technische Vorming, Mechanica-Elektriciteit en Bouw- & Houttechnieken leiden eerder naar een TSO-richting.

Toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar B:  B-stroom of aanpassingsklas

  • De leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs niet met vrucht beëindigd hebben.
  • De leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs niet hebben beëindigd, maar die 12 jaar worden vóór 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar.
  • De leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs hebben, na akkoord van de ouders en advies van het CLB.

Dit leerjaar is er om tekorten aan kennis en vaardigheden uit het basisonderwijs weg te werken. In deze klas komen kinderen terecht die het getuigschrift van basisonderwijs niet bezitten. Velen onder hen hebben het al eens moeilijk met taal en/of rekenen en slagen er om allerlei redenen niet in de theorie uit 1A te verwerken op een tempo dat van hen binnen die richting wordt verwacht. De leerinhouden en doelstellingen zijn dan ook in die zin aangepast. In 1B wordt de leerstof van de lagere school herhaald. Daarnaast wordt hier veel meer aandacht besteed aan technologische opvoeding.

Wat na 1B?

De meeste leerlingen volgen na 1B het beroepsvoorbereidend leerjaar. Hier maak je voor de helft van het aantal lesuren op een praktische wijze kennis met één of meerdere beroepenvelden. Je verkiest je zo voor te bereiden op het uitoefenen van een beroep, zonder dat veel theorie je hindert.

Met een A-attest mag je ook overgaan naar 1A. In dit geval vraag je hierover best raad aan de school en het CLB.