Wat als je een ongeval hebt?

 • Bij een ongeval op school of een ongeval van en naar de school breng je zo snel mogelijk de school op de hoogte op het nummer: 09 230 69 35.

Wat als je afwezig bent?

Algemene regel bij afwezigheden – de bewijslast

 • Bij afwezigheid of ziekte vragen we dat de ouders de school zo snel mogelijk verwittigen, graag vóór 9 uur ’s morgens of vóór 14 uur ’s middags. De ouders moeten daarna ook schriftelijk meedelen wat de reden voor die afwezigheid was. Indien de school niet verwittigd wordt zal dezelfde dag nog een brief met de mededeling van afwezigheid naar huis gestuurd.
 • De school kan een beroep doen op de dokter van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding om de medische afwezigheden te laten verifiëren.
 • De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee

Als je afwezig bent wegens ziekte?

Moet je daar een bewijs van voorleggen:

 • Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kunt je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.Leerlingen die op school aanwezig waren, maar zich ziek meldden en naar huis gegaan zijn, moeten bij terugkomst ook een dergelijk bewijs binnenbrengen. In het agenda worden 4 stroken voorzien voor deze verklaring. Eens deze 4 opgebruikt zijn, moet je dus steeds een medisch attest voorleggen.

een medisch attest is nodig:

 • Voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten.
 • Wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders.
 • Voor een afwezigheid op de sportdag wegens ziekte.
 • Als je afwezig bent wegens ziekte tijdens toetsen of de proefwerken.
 • De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst.

Wat als je de lessen lichamelijke opvoeding mist wegens ziekte?

 • Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen.

Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen, permanente evaluatie of persoonlijke taken?

 • Leerlingen die afwezig zijn op school tijdens een toets of permanente evaluatie, krijgen hiervoor voorlopig een 0. Zij geven het schriftelijke bewijs van hun afwezigheid af in de receptie.
 • De leerlingen krijgen maximum 10 kalenderdagen de tijd na datum van de toets, om de inhaaltoets aan te vragen.
 • Ongewettigd afwezig tijdens een toets of permanente evaluatie betekent 0. Nalatigheid bij het inhalen van toetsen ook.
 • Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen of je niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen.
 • Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld.
 • Als je ziek valt tijdens de proefwerken, moet je steeds een medisch attest inleveren, voor het einde van de proefwerken